Адрес: Мариуполь, ул. Архитектора Нильсена, 32Телефон: +38(097)0970451

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР-ОФЕРТА НАДАННЯ ПОСЛУГ З ПОГОДИННОЇ ОРЕНДИТАНЦЮВАЛЬНОГО ЗАЛУ

       ФОП Дерновий Микола Вікторович, у подальшому «Виконавець», публікує дійсний договір-оферту про надання послуг погодинної оренди танцювального залу, далі «Договір», який є публічним договором-офертою (пропозицією) у адресу фізичних осіб.
1. АКЦЕПТ ТА ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Свідченням повного та беззастережного акцепту (прийняття) умов Договору, тобто. укладання Договору з боку фізичної особи є заповнення листа бронювання на внесення плати за послуги (підтверджується чеком).1.2. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Виконавець зобов’язується надавати на користь Замовника послуги з погодинної оренди танцювального залу (надалі – «Послуги»), а Замовник, у свою чергу, зобов’язується прийняти надані Послуги та оплатити їх.1.3. Під послугами з погодинної оренди танцювального залу розуміється надання Замовнику в користування танцювального залу для цілей Замовника протягом строку, передбаченого цим Договором.1.4. Місцем надання Послуг є місцезнаходження танцювального центру Виконавця (далі Центр): Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Архітектора Нільсена, 32
2. УМОВИ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ. ПРИЙОМ-ПЕРЕДАЧА ПОСЛУГ 2.1. Послуги надаються погодинно за час користування кожним окремим танцювальним залом (далі «Зал») за ціною згідно діючого у Виконавця на дату надання послуг тарифу у прайс-листі. Якщо інше не передбачено в Договорі у вартість години послуг входить користування простором окремого Залу, постійне світло, обігрів, користування звуковою апаратурою, якою оснащений Зал, роздягальнями та санвузлом Центру. 2.2. Обсяг послуг, конкретний зал, кількість годин, період надання послуг, ціль надання Послуг обирається Замовником шляхом оформлення Заявки згідно п.2.5. даного Договору або безпосередньо в момент отримання Послуги.2.3. В Залі ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:• проведення заходів спрямованих на пропаганду війни, національної та релігійної ворожнечі, зміну конституційного ладу або територіальної цілісності України, насильства, а також заходів, що суперечать нормам моралі та чинному законодавству України;• приносити та використовувати вибухові або легкозаймисті речовини;• використання зброї, будь-яких спецефектів (дим, конфетті, феєрверки тощо), рідинних, фарбувальних і сипучих речовин, додаткових матеріалів (пух, пір’я, сніг, тощо), тварин, птахів тощо без попереднього письмового погодження з Виконавцем;• змінювати декор танцювального залу без попереднього письмового погодження з Виконавцем;• розведення відкритого вогню, паління, зберігання та розпиття алкогольних, слабоалкогольних напоїв та/або вживання наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів.2.4. Користуючись Послугами Виконавця, Замовник та залучені ним треті особи зобов’язані:• дотримуватися правил гігієни, техніки безпеки, пожежної безпеки, громадського порядку;• вжити всіх необхідних заходів для збереження цілісності та неушкодженості майна Виконавця;• перебування в Залі можливо тільки в чистому змінному взутті або у бахілах;• після закінчення заброньованого часу, всі клієнти Замовника повинні покинути Центр, а Замовник зобов’язаний привести Зал в попередній стан та залишитися до завершення його перевірки Виконавцем (або представником Виконавця). Час прибирання входить у час надання послуг;• у випадку використання обладнання, реквізитів Виконавця – повернути їх Виконавцеві після закінчення заброньованого часу у такому стані, в якому вони були передані Замовнику;• якщо Зал ніким не заброньований після вказаного у підтвердженій Заявці часу, Замовник за погодженням із Виконавцем має можливість продовжити заброньований час.2.5. Бронювання здійснюється шляхом заповнення та підписання Замовником Заявки за встановленою формою, із зазначенням виду послуг, інформації про обсяг, цілі надання Послуг, подальшим підтвердженням бронювання Виконавцем (або представником Виконавця) та вказівкою на вартість Послуг згідно бронювання. Час надання Послуг обчислюється з моменту початку та до моменту закінчення заброньованого часу. Відлік початку надання послуг розпочинається з часу на який було зроблено замовлення за Заявкою незалежно від того, коли Замовник прибув у центр. У випадку дострокового закінчення використання Залу Замовником кошти за заброньований та не використаний час не повертаються.2.6. За безпеку та порядок під час використання Залу відповідає Замовник.2.7. Якщо інше не погоджено Сторонами, Послуги надаються після зарахування на рахунок Виконавця оплати відповідних Послуг, або внесення в касу Виконавця у плати у повному розмірі та надання Виконавцю Замовником усієї необхідної та безпосередньо пов’язаної із наданням Послуг інформації.2.8. По факту надання Послуг(и) Виконавець складає та підписує Акт прийому-передачі наданих послуг одразу після надання послуг. У випадку, якщо Виконавець не отримає підписаний Замовником примірник Акта або мотивованої відмови від його підписання, Акт вважається підписаним без зауважень, а Послуги такими, що надані належним чином та у повному обсязі.
3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. ВИКОНАВЕЦЬ ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:3.1.1. належним чином надати Замовнику Послуги згідно оплаченої Заявки на умовах та у порядку передбачених цим Договором із врахуванням узгоджених ним застережень;3.1.2. у разі неможливості забезпечення належного виконання оплачених Послуг, що є предметом цього Договору, Виконавець зобов’язується повернути Замовнику вартість оплачених Послуг або за згодою Замовника виконати свої зобов’язання за цим Договором у погоджений Сторонами час;3.2. ВИКОНАВЕЦЬ МАЄ ПРАВО:3.2.1. здійснювати дії щодо перевірки та забезпечення виконання Замовником умов даного Договору;3.2.2. призупинити надання Послуг у рамках цього Договору, без застосування до Виконавця будь-якого виду відповідальності, якщо фактичне використання Залу суперечить цілям, вказаним Замовником у Заявці, таке використання може зашкодити Виконавцю шляхом знищення/пошкодження його майна (Центру в цілому, Залу, обладнанню тощо) або якщо Замовником допущено порушення заборон, визначених п. 2.2 цього Договору;3.2.3. відмовити в наданні Послуг Замовнику, без застосування до Виконавця будь-якого виду відповідальності та без повернення коштів Замовнику за оплачені послуги, якщо Замовник, чи треті особи (учасники заходу), знаходяться в наркотичному або алкогольному сп’янінні; нецензурно виражаються; принижують честь і гідність співробітників Виконавця; завдали майнової шкоди Виконавцю, а також, якщо їхні дії/бездіяльність не відповідають чи суперечать чинному законодавству України та/або положенням цього Договору;3.2.4. використовувати адресу електронної пошти, надану Замовником для направлення організаційних листів та/або повідомлень, узгоджених цим Договором;3.2.5. Виконавець залишає за собою право не надавати Послуги, якщо підозрює, що замовлення за Заявкою зроблене з метою вчинення протиправних чи шахрайських дій. У разі даної підозри, Виконавець має право передати дані Замовника органами влади або поліції;3.2.6. здійснювати контроль за порядком у Центрі та дотриманням Замовником умов даного Договору і чинного законодавства України шляхом здійснення відеоспостереження, відео-, аудіозапису;3.2.7. виставляти претензії Замовнику за невиконання чи неналежне виконання умов цього Договору;3.2.8. не надавати Замовнику будь-які інші послуги, окрім тих, що були вказані у Заявці.3.3. ЗАМОВНИК ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:3.3.1. при звернені до Виконавця з Заявкою за наданням Послуг надати всю інформацію, необхідну для надання Послуг , передбачених цим Договором;3.3.2. своєчасно оплачувати послуги Виконавця за Договором на умовах та в розмірі зазначеному в цьому Договорі;3.3.3. дотримуватись діючого законодавства України, умов даного Договору;3.3.4. забезпечити необхідний документообіг з Виконавцем;3.3.5. відшкодувати вартість заподіяних збитків за тарифами згідно діючих у Виконавця прайс-листів.
3.4. ЗАМОВНИК МАЄ ПРАВО:3.4.2. самостійно визначати в Заявці обсяг, період, дату, час, термін, конкретний Зал, ціль надання Послуг;3.4.3. достроково скасувати заброньовані та оплачені Послуги, не пізніше, як за 7 (сім) робочих днів до дати надання Послуг. Сума, пропорційна вартості замовлених за Заявкою Послуг, підлягає поверненню Замовнику протягом 30 календарних днів з моменту скасування бронювання. У випадку скасування бронювання менш, як за 7 (сім) робочих днів до дати надання Послуг – передоплата не повертається.3.4.4. модифікувати умови оплаченого бронювання, повідомивши Виконавця не менш як за 7 (сім) робочих днів до дати початку надання Послуг;3.4.5. здійснювати загальний контроль за виконанням умов Договору Виконавцем;3.4.6. інформувати Виконавця про виявлені недоліки надання Послуг;3.4.7. звертатися до Виконавця з раціоналізаторськими пропозиціями щодо покращення процесу надання Послуг;3.4.8. використовувати Зал, обладнання та/або реквізити Центру які відповідають оформленому бронюванню.
4. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ4.1. Вартість послуг в залежності від Залу (в т.ч. додаткових послуг) визначається відповідно до діючих у Виконавця тарифів на Послуги та узгоджуються Сторонами в Заявці, оформленій відповідно до п.2.5 цього Договору. Загальна ціна Договору становить сумарно вартість наданих Виконавцем Замовнику послуг протягом терміну його дії.4.2. Оплата вартості обраних послуг Виконавця здійснюється Замовником шляхом безготівкового переказу коштів на поточний рахунок Виконавця або внесенням готівки у касу Виконавця на підставі та згідно виставленого Виконавцем рахунку.4.3. Послуги, які є предметом цього Договору надаються на умовах 100% передоплати. У випадку продовження заброньованого часу, чи використання попередньо не замовлених послуг під час надання Послуг за Заявкою, Замовник здійснює оплату по факту надання Послуг.5. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ5.1. Замовник гарантує, що інформація, надана Замовником Виконавцю для надання послуг за цим Договором, є актуальною, повною, достовірною, достатньою та відповідає вимогам чинного законодавства України.5.2. Виконавець гарантує, що будь-які персональні дані про будь-яких фізичних осіб (у тому числі керівників, працівників, членів органів управління тощо), які були або будуть передані Замовником Виконавцю у зв’язку або на виконання цього Договору, були отримані та знаходяться у користуванні Виконавця правомірно відповідно до вимог чинного законодавства України.5.3. Замовник самостійно несе відповідальність за власне майно та/або майно третіх осіб, його збереження, а також за дії/бездіяльність третіх осіб щодо даного майна, як під час так і після надання послуг.5.4. Замовник акцептом даного Договору підтверджує, що ознайомлений й погоджується з Правилами користування реквізитами та обладнанням Центру та зобов’язується дотримуватися їх. Замовник підтверджує, що усі реквізити та обладнання Центру є справними та знаходиться у належному стані.5.6. Акцептуючи цей Договір Замовник дає згоду та зобов’язується компенсувати всі збитки, втрати та витрати (включаючи справедливі гонорари за юридичні послуги або послуги адвоката), викликані або пов’язанні порушенням Замовником:5.6.1. цього Договору;5.6.2. прав третіх осіб та/або Виконавця;5.6.3. зобов’язань, гарантій та запевнень (згоди), визначених у цьому Договорі без залучення Виконавця до відповідальності перед третіми особами, що подали скаргу чи позов.
6. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВИКОНАВЦЯ
6.1. Сукупна відповідальність Виконавця перед Замовником за Договором по будь-яким позовам, або вимогам/претензіям щодо Договору, або його виконанню, обмежується сумою платежу, що отримана Замовником від Виконавця за Договором в якості оплати послуг.6.2. Замовник самостійно несе відповідальність за будь-які його дії або бездіяльність, які безпосередньо чи опосередковано завдали шкоди чи збитків Виконавцю та/або будь-яким третім особам, або за будь-які його дії або бездіяльність, що є порушенням чинного законодавства України.6.3. Замовник самостійно несе відповідальність за будь-які дії або бездіяльність третіх осіб, що приймали участь у заході під час надання Послуг Виконавцем.6.4. Виконавець не несе відповідальність за неявку Замовника, або його спізнення до місця надання Послуг чи неможливості скористатися Послугою, й кошти за відповідні послуги не повертаються.6.5. Сторони звільняється від відповідальності за порушення умов даного Договору, якщо таке порушення викликане дією форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Такими діями зокрема є дії органів державної влади, місцевого самоврядування, пожежа, повінь, землетрус, інші стихійні лиха, громадянські заворушення, безлади. Форс-мажорні обставини мають бути визнані Урядом України, або Торгово-промисловою палатою України.
7. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
7.1. Будь-які спірні питання, які можуть виникнути щодо даного Договору, або у зв’язку з його виконанням Виконавець та Замовник вирішують шляхом проведення переговорів та виключно за наявності письмової заяви Замовника, що передана засобами поштового зв’язку. Досудовий порядок врегулювання спору є обов’язковим.7.2. У випадку, якщо згоди по спірним питанням шляхом переговорів не може бути досягнуто, ці питання підлягають вирішенню у судовому порядку згідно з чинним законодавством України за місцезнаходженням Виконавця.
8. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
8.1. Сторони дійшли згоди, що будь-яка інформація, яка стала відома іншій Стороні внаслідок виконання умов цього Договору, яка згідно законодавства України відноситься до конфіденційною та(або) комерційної таємниці не може розголошуватись ніяким чином без письмової згоди іншої Сторони. Дана умова діє як під час строку дії Договору так і протягом необмеженого часу після завершення строку дії Договору.8.2. Сторони підтверджують розуміння того, що за порушення умов конфіденційності вони можуть бути притягнені до відповідальності у відповідності з діючим законодавством України.
9. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ
9.1. Цей Договір вступає в силу з моменту акцептування його Сторонами та діє до його повного виконання.9.2. Кожна із сторін має право відмовитись від даного договору, письмово попередивши про це іншу сторону за 7 (сім) календарних днів до бажаної дати його розірвання. Отримання однією із Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про розірвання Договору є правовою підставою та взаємним виявом волі обох Сторін про розірвання Договору. В такому випадку Договір вважається розірваним після перебігу встановленого даним Договором терміну повідомлення про розірвання з моменту відправлення повідомлення іншою Стороною Договору, якщо інше не зазначено у такому повідомленні.
10. ІНШІ УМОВИ
10.1. У цьому Договорі викладено всі умови, погоджені між Сторонами стосовно його предмета і він заміщує собою всі попередні договори, заяви та будь-якого характеру домовленості між Сторонами щодо його предмета.10.2. Умови даного договору мають однакову обов’язкову силу для сторін та можуть бути змінені за взаємною домовленістю з обов’язковим складенням письмового документа. Додаткові угоди, Додатки до даного Договору, Акти та Заявки є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками (у разі їх наявності).10.3. Жодне невикористання та жодна затримка у здійсненні будь-якого права або засобу правового захисту відповідного до цього Договору не вважатимуться відмовою від такого права або засобу правового захисту, а жодне разове або часткове здійснення будь-якого права або засобу правового захисту відповідного до цього Договору не позбавлятиме можливості будь-якого здійснення права або засобу правового захисту, або реалізації будь-якого іншого права правового захисту. Права та засоби правового захисту, передбачені цим Договором, є кумулятивними й не виключають можливості застосування будь-яких прав або засобів правового захисту, що передбачені законом.10.4. Недійсність, незаконність або непридатність для звернення до виконання будь-якого положення цього Договору не тягне за собою недійсності, або не впливає на подальшу юридичну силу будь-яких інших положень цього Договору.10.5. Жодне положення цього Договору не тлумачиться як таке, що створює партнерство (просте товариство) або спільне підприємство будь-якого виду між Сторонами Договору, або не передбачає виникнення між Сторонами агентських, або представницьких відносин для досягнення будь-якої цілі будь-якого характеру. При цьому жодна із Сторін не має права та повноважень пов’язувати іншу Сторону зобов’язаннями, або вступати в договірні відносини від імені такої Сторони чи створювати зобов’язання перед третьою особою будь-яким чином та для будь-якої потреби.